covid unicef

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 (รูปเล่มรายงาน)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิด-19 (รูปเล่มรายงาน)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี.pdf อ่านเพิ่มเติม...

สรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดล... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2562

  Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ.

 • Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

  Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดอุบลราช

 • Infographic ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม จังหวัดอุบลราชธานี

  Infographic ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้า

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไ

 • Infographic การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563

  Infographic การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธ

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิ

 • Infographic ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการโควิด19

  Infographic ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการ

 • สรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 • เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2563

  เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2563

 • โครงการเก็บรวบวมข้อมูลเดือนตุลาคม 2563

  โครงการเก็บรวบวมข้อมูลเดือนตุลาคม 2563

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข

forking-create-02-tn

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

270961      so61

 รายงานผลการประเมินผล
การจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561

รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
จังหวัดอุบลราชธานี

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977