เนื้อหา

Infographic จากรายงานสถิติจังหวัด

                   Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ปี 2558) (สถิติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี) 

update01 Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ปี 2559) (สถิติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี) 


update01 Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด จำแนกรายสาขาและปี พ.ศ.

1. สถิติด้านประชากรศาสตร์ และเคหะ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
2. สถิติด้านแรงงาน พ.ศ. 2559 . 2560 , 2561
3. สถิติด้านการศึกษา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
4. สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
5. สถิติด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
6. สถิติด้านสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
7. สถิติด้านหญิงและชาย พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
8. สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
9. สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
10.สถิติด้านบัญชีประชาชาติ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
11.สถิติด้านเกษตร และประมง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
12.สถิติด้านอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
13.สถิติด้านพลังงาน พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
14.สถิติด้านการค้า และราคา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
15.สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
16.สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
17.สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
18.สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
19.สถิติด้านการคลัง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
20.สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561

 Infographics จากรายงานต่าง ๆ

 info

- โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2561 (มกราคม - มีนาคม 2561) จังหวัดอุบลราชธานี newff22

- โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 newff22

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 newff22

- ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 newff22

- ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560 newff22

- ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 newff22

- การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 newff22

- การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 -2560 newff22

- ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 

- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการสำรวจความคิดเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2560) 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2559

       - บทความเด่น เรื่อง คนอุบลฯ "อยู่คนเดียว" มากขึ้น !!

       - บทความเด่น เรื่อง วิธีการจัดการ ขยะ (มูลฝอย) ของคนอุบลฯ

สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี รายไตรมาส

ss260 พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี รายปี

ss2560 พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 


0860new

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (สิงหาคม 2560)


0360new

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (มีนาคม 2560)


so60new1

- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี


59new

- โครงการการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2559


happy1new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558


happy2new

- โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559


happy3new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559


happy4new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559


happy5new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559

m1new - มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้(มาตรการที่ 1) 

m22new - มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด) (มาตรการที่ 2)

m3new - มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) (มาตรการที่ 3) 

m5new - มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ 5)

ax-new

-การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (สิงหาคม 2559


sss59new  - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 


sss58new - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี


sss56new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี


sss55new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 จังหวัดอุบลราชธานี


img 6251 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 (รายงานรอบ 5 กรกฎาคม 2558)


img 6252 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 (รายงานรอบ 2 ตุลาคม 2558)

pages from tambon5lan - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีีมีต่อมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(โครงการตำบลละ 5 ล้าน)(ก่อนเม็ดเงินลงระดับตำบล)จังหวัดอุบลราชธานี


Untitled-1

- รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดอุบลราชธานี   


img 6212 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556   

img 6213 - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

img 6214 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)

img 6215 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)

img 6216 - รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555

img 6249 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


img 6224 - รายงานผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (หลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6217 - รายงานสรุปผลการดำเนินตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

img 6218 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554

img 6219 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554 (ภายหลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6220 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝพนักงานในหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อหนังสือ "อุบลฮักแพง"


img 6166 - รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552

img 6247 - รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(ภาคประชาชน) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551

img 6248 - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552

img 6165 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551


img 6163 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550 

img 6221 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6222 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6223 - รายงานผลการประเมินผลโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนและด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

img 6164

รายงานผลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2549


img 6167 - รายงานผลโครงการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2548-2551 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977