เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ในดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

200961

การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคำผงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

19026101

19026102  

19026103

19026104

19026105

Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่อง "ผู้สูงอายุ"

ดาวน์โหลด Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่อง "ผู้สูงอายุ"  download-155424 640
*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***   
 

VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 


VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
 


VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
 

Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ขยะ"

ดาวน์โหลด Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ขยะ"  download-155424 640
*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***    

 VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ 


VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ
 


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
 

Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว"

ดาวน์โหลด Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว"  download-155424 640 
*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***   

VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 


VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร
 


VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร


VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว


VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
 


VC6 พัฒนาการตลาด
 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977