เนื้อหา

ร่วมพิธีเปิด"โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี "

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี " โดยนายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

05066202 

 

 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

03066201 

 

สำนักงานสถิติเดินหน้า “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ ๑)”

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเดินหน้าจัดทำ"โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)" โดยส่งพนักงานสนามหรือ "คุณมาดี" ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถานประกอบการทั่วประเทศในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในทุกกิจกรรมจึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ภาครัฐได้เห็นข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในระดับพื้นที่นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

นายราชศักดิ์ ยีรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากความแปรปรวนของฝนที่เพิ่มมากขึ้นจาก ๙% เป็น ๒๔% พฤติกรรมการใช้น้ำที่เปลี่ยนไป จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึง การเพิ่มการลงทุนและการจ้างงาน จากการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทำให้มีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นอีก ๓๖%ในปี ๒๕๖๗ ดังนั้น โจทย์การสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จะเป็นการมองเรื่อง "ความสมดุลของน้ำ (Water Balance)" ที่ต้องมองทั้งด้านข้อมูลแหล่งน้ำ (Supply) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และอีกด้าน คือ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมและทุกภาคส่วน (Demand) ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำในระดับพื้นที่ย่อยที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซ้ำซ้อน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศการนำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่จัดเก็บมาบูรณาการกับข้อมูลในมิติของพื้นที่ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน และเขตเมือง จะทำให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ "คุณมาดี" ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนและสถานประกอบการทุกพื้นที่ทั่วประเทศเกี่ยวกับที่ตั้ง ข้อมูลบ้าน ข้อมูลครัวเรือนหรือสถานประกอบการ กิจกรรมการใช้น้ำ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการเกษตร เพื่อการผลิตสินค้า และเพื่อการค้าและการบริการ แหล่งน้ำที่ใช้ ปัญหาอุทกภัย และการจัดการน้ำในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นตัน

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล และข้อมูลที่ได้จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น้ำตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการอนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และหากมีความสงสัยในตัวคุณมาดี สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ นายราชศักดิ์ ยีรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว

256201

สำนักงานสถิติเดินหน้า “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ ๑)”

ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190508151412350


 

 

 

 

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ (ต้นยางนา จำนวน 100 ต้น) ณ วัดหนองปลาปาก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

21056201 

 

การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ศูนย์อบรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ ศูนย์อบรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) โดยมีนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) จำนวน 27 คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล (FI) จำนวน 157 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล (FI) ได้รับความรู้และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet เพื่อใช้ในการสำรวจฯ ต่อไป

02056201 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ศูนย์อบรมอำเภอพิบูลมังสาหาร
  2. การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ศูนย์อบรมอำเภอเดชอุดม
  3. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  4. ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมและหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977