โครงการสำรวจ เดือนสิงหาคม 2548

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถิติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ดังนี้

 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สิงหาคม พ.ศ. 2548
  เก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์หัวห น้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน และลักษณะต่าง ๆ ของผู้มีงานทำ และผู้ว่างงาน เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส การย้ายถิ่น อาชีพปัจจุบันหรืออาชีพที่เคยทำ สถานภาพการทำงาน ตลอดจนชั่วโมงทำงานและรายได้ เป็นต้น
  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ จะทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำงาน และการว่างงานของประชากรที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายด้านแรงงาน และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชากร

   

 2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 
  เ พื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ จำนวนบุตรเกิดรอด สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนนโยบายประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรในอนาคต ภาวะเจริญพันธ์ ภาวะการเกิด-การตายรวมทั้งปรับปรุงการคาดประมาณประชากร

  ขอความร่วมมือ ครัวเรือน/เจ้าของสถานประกอบการ ที่ตกเป็นตัวอย่าง  ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977