การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card)

นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร   สถิติจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2548  ลงมติเห็นชอบการดำเนินการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ มีรายละเอียดแนวทางดำเนินการดังนี้

1. การจัดระเบียบ SIM Card Pre-paid ใหม่ (จำหน่ายหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2548) การดำเนินการตามมาตรการ ให้บันทึกข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้มาจดทะเบียนแล้ว ประมาณ 150,000 คน และผู้ประกอบการแต่ละรายได้เริ่มบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของบริษัทแล้ว

2. การจัดระเบียบ SIM Card Pre-paid เก่า (จำหน่ายก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2548) ผู้ประกอบการได้ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดระเบียบ SIM Card ที่จำหน่ายก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการให้ผู้ใช้บริการมาแสดงตน ณ จุดแสดงตนที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยให้ผู้รับแสดงตนบันทึกข้อมูล และนำส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท และหากผู้ใช้บริการรายใดไม่ไปแสดงตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้งดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมาแสดงตน

2.1 ข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย

1)    วันที่มาแสดงตน
2)    เลขหมายโทรศัพท์ 9 หลัก
3)    ชื่อ - ชื่อสกุล
4)    เลขที่บัตร
5)    ประเภทบัตร
6)    ชื่อเจ้าหน้าที่รับการแสดงตน (ตัวบรรจง)
7)    สถานที่แสดงตน

2.2 บัตรแสดงตนที่สามารถนำมาใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

1)    บัตรประจำตัวประชาชน
2)    บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนังงานองค์กรของรัฐ
3)    ใบขับขี่
4)    บัตรประจำตัวนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาต
5)    บัตรแสดงตนอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และมีภาพถ่ายของเจ้าของบัตรด้วย

2.3 จุดแสดงตน

1)    ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แสดงตนได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
2)    ประชาชนให้แสดงตนได้ ดังนี้

- สำนักงานประปา
- สำนักงานไฟฟ้า
- สำนักงานบริการ ทศท
- สำนักงานบริการ กสท
- ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอ
- องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
- เทศบาล
- ร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป (Dealer)

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977