การประชุมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549 ได้มีการประชุมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ในเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศของจังหวัด (น้ำหนัก 8 คะแนน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสถิติจังหวัดเป็นคณะทำงานด้านการติดตาม และประเมินผล โดยมีข้อสรุปกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลให้สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูล  ดังนี้

1.หน่วยงานที่มีความถี่ในการจัดเก็บ เดือนละครั้ง ให้ส่งข้อมูลในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2.หน่วยงานที่มีความถี่ในการจัดเก็บ 3เดือน/ครั้ง   ให้ส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ในวันที่  21 เมษายน 2549 (6เดือน)  ,ครั้งที่ 2 ในวันที่  7 กรกฎาคม 2549 (9 เดือน)   และครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2549 (12 เดือน)
3.หน่วยงานที่มีความถี่ในการจัดเก็บ 1 ปี/ครั้ง ให้ส่งข้อมูลในวันที่  10 ตุลาคม 2549

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977