ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ เดือนเมษายน พ.ศ.2549

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสถิติ  สำหรับครัวเรือน  สถานประกอบการหรือผู้ที่ตกเป็นตัวอย่าง  ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1)  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร    
2)  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย
3)  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
4)  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
5)  โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ.2550 (นับจด)
6)  โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7)  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
8)  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้  ตามสมควร  และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย  และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977