ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ สิงหาคม - กันยายน 2549

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสถิติ  สำหรับครัวเรือน  สถานประกอบการหรือผู้ที่ตกเป็นตัวอย่าง  ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1)  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร    
2)  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3)  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
4)  โครงการสำรวจกิจการโรงแรม
5)  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
6)  โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7)  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง
8)  โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอความอนุเคราะห์จากท่านที่เกี่ยวข้อง  ได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้    และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้