ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนธันวาคม 2549

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสถิติ  สำหรับครัวเรือน  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือผู้ที่ตกเป็นตัวอย่าง  ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ     ดังนี้  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการฯ  ส.ค. - ก.ย. 2549


1)  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร    
2)  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3)  โครงการสำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
4)  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง (จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5)  โครงการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
6
)  โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 (นับจดสถานประกอบการในเขตเทศบาล) ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษของจังหวัด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอความอนุเคราะห์จากท่านที่เกี่ยวข้อง  ได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้    และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้