ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำรวจ ฯ เดือนมกราคม 2550

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสถิติ  สำหรับครัวเรือน  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือผู้ที่ตกเป็นตัวอย่าง  ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ     ดังนี้

1)  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรการหางานทำ และความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
2)  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3)  โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
4)  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง (จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5)  โครงการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
6)  โครงการสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน
7)  โครงการสำรวจข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า
8)  โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 (นับจดสถานประกอบการในเขตเทศบาล) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอความอนุเคราะห์จากท่านที่เกี่ยวข้อง  ได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้    และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977