เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550

ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการสัมมนา วิชาการ สสช.เชิงรุก ตอน ?เราได้อะไรจาก....สำมะโนอุตสาหกรรม? จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องประมาณ 150 คน      ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ฯ กล่าวว่าเนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง จากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจำนวนมากแล้ว ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศมากขึ้น ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบ อุตสาหกรรมการผลิตจึงมีความสำคัญสำหรับการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและระดับประเทศ ละระดับท้องถิ่น ทำให้ความต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ้งเป็นการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม ครั้งที่3 ของประเทศไทยต่อจากครั้งที่2 ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 นี้ ได้ดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทุกแห่งที่ประกอบธุรกิจ การค้าส่ง การค้าปลีก การบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก การท่องเที่ยว คลังสินค้าโทรคมนาคม ทั้งนี้ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้องมูลรายละเอียด จะดำเนินการเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมการผลิต เท่านั้น

นาง ธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำหรับโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ได้เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2549 ซึ้งได้ดำเนินการประมวลผลและจัดจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีสถานประกอบการทั่วประเทศที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล จำนวน 1.1 ล้านแห่ง ตั้งอยู่ทางภาคอีสานมากที่สุด (ร้อยล่ะ 41) ร้องลงมาได้แก่ภาคเหนือ (ร้อยล่ะ21) และน้อยที่สุดได้แก่ปริมณฑล (ร้อยล่ะ6.5) เป็นสถานประกอบการ ธุรกิจและบริการร้อยล่ะ 64.5 เป็นสถานประกอบการการผลิต ร้อยล่ะ 28.8 และเป็นสถานประกอบการประเภทอื่นๆ อันได้แก่ การขนส่งทางบก การก่อสร้าง และโรงพยาบาล มีสัดส่วนเล็กน้อย ต่ำกว่าร้อยล่ะ 7.0 สถานประกอบการส่วนใหญ่มีคนงานน้อยกว่า 15 คน (ร้อยล่ะ97) เท่านั้น

สำหรับ การสัมมนาในวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนานอกจากจะได้รับรู้ประโยชน์ของข้อมูลที่ ได้จากการทำ สำมะโนอุตสาหกรรม ซึ้งผู้ใช้ข้อมูลหลัก อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย และ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มาเล่าถึงแนวการนำข้อมูลไปใช้ในด้านต่างๆแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลสามารถแสดง ความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาตินำไปพิจารณาขยายขอบเขตของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อขยายขอบเขตประโยชน์ของการใช้ในวงกว้าง โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลในรายละเอียดประมาณเดือน กรกฎาคม 2550 นี้ เป็นต้นไป

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977