การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2551

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน พ.ศ.2551
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 7 - 20 กันยายน 2551
3. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ รัฐบาล พ.ศ 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2551
4. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 6มาตราการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 2551
5. สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการและความเชื่อมั่นใน คุณภาพการให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 -30 กันยายน 2551 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - ท่าอากาศยาน - กรมคุมประพฤติ - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน - กรมราชทัณฑ์ - การเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา กรมการศาสนา
6. สำรวจอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
7. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2551 ระหว่าง วันที่ 1 - 12 กันยายน พ.ศ. 2551
8. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2551 ระหว่าง วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2551
9. สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
10. สำรวจข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
11. สำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2551

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977