การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2552

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552 วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552 วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
3. สำรวจการมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552 วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
4. สำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัด ช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
5. สำรวจอนามัยการเจริญพันธ์ พ.ศ.2552 ระหว่าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
6. สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
7. สำรวจข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552