การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553

| พิมพ์ |

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2553
2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2553
3. โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553
4. โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553