การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553

| พิมพ์ |

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553

1.โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (เขตปฏิบัติงานล่วงหน้าในเขตเทศบาล) ปฏิบัติงาน มิถุนายน - สิงหาคม 2553
2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1-12 กรกฏาคม 2553
3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1-20 กรกฏาคม 2553 
4. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2553 ไตรมาสที่ 2/ 2553 ปฏิบัติงาน 1-20 กรกฏาคม 2553
5.โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทาง การบริการพ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553