การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นายสือ  ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553  จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดยางน้อย อำเภอเขื่องใน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปากบุ่ง อำเภอสิรินธร โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสุรพล  สายพันธ์ เป็นผู้รับมอบจากปลัดกระทรวงฯ และส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้แก่ชุมชนต่อไป