การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน

| พิมพ์ |

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครวิทยากร  ICT ชุมชน ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครวิทยากร จำนวน 125 คนต่อภูมิภาค ท่านผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mict4u.net หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ นางสาวกรียา  ลิ้มไพบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-939-5908-9 ต่อ 8805