ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

| พิมพ์ |

ด่วนมาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๒๐ มารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐. น. ซึ่งหากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกออนไลน์ที่นี้ได้ ------->>> http://service.nso.go.th/nsojob/