การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.. ๒๕๕๕ และการประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระดับหัวหน้าฝ่าย ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี