โครงการสำรวจ ประจำเดือนเมษายน 2557

-โครงการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 เมษายน 2557

-โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1 -10 เมษายน 2557

-โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด(เมษายน พ.ศ.2557) -ปฏิบัติงานวันที่ 1 -20 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1 -20 เมษายน 2557

-โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 7 -20 เมษายน 2557

-โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2557 และโครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557(E-Commerce Survey) ปฏิบัติงานเดือนมีนาคม  2557

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977