โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

1.โครงการสำรวจภาวะการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 พฤษภาคม 2557

2.โครงการสำรวจสุขภาพจิต(คนไทย)พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 พฤษภาคม 2557

3.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 1 -10 พฤษภาคม 2557

4.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานวันที่ 7 -20 พฤษภาคม 2557

5.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2557 โครงการสำรวจสถานภาพ
การพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557(E-Commerce Survey)     ปฏิบัติงานเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2557

6.โครงการการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ของปี พ.ศ.2556     ปฏิบัติงานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ -15 พฤษภาคม 2557

7.โครงการสำรวจธุรกิจ พ.ศ.2557 โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮาส์ พ.ศ.2557     ปฏิบัติงานเดือนเมษายน -มิถุนายน 2557

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977