วิสัยทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี

| พิมพ์ |

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนเข้มแข้ง  เมืองน่าอยู่  เป้นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

พันธกิจ/ เป้าประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์