โครงสร้างและอัตรากำลัง

 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ในระดับพื้นที่
2.ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
3.บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
4.ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
5.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
6.ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 315/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้จัดโครงสร้างภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

ubon60 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เหมาะสมกับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 


อัตรากำลัง

boss1

นายราชศักดิ์  ยึรัมย์
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  b
นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

 

nok   
นางประภัสสร  กาทอง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางสาวอานันตยา มงคลทอง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน


นางปณิชา  ชลัมพุช
พนักงานสถิติ

นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช
พนักงานสถิติ
นายสัมฤทธิ์  พาผล
พนักงานสถิติ
นายพิศนุ  ทรัพยานนท์
พนักงานสถิติ

นายวิโรจน์  แสงวงศ์
พนักงานสถิติ

นางสาวศรีวลักษณ์  จันทร์เทศ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางอาลอน  รัตนบำรุง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นางสาวนิรมล  ไชยะ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 
นายอาทิตย์อุทัย  ดวงแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ว่าที่ร.ต.วีรศักดิ์  ลาผ่าน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นายนิภัทร โชติสน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นายกวี  นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   nok  
นายปัญญาฤทธิ์  บุญทัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนวรัตน์  รักษาสิริพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางละมัยภรณ์ ศรีสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณทยา  ศักดิืศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 tux  bas
นางสาวสุนิษา  สินสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐพร  ไท้ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977