ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

การบริหารราชการในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนและนโยบายเชิงประจักษ์ (Evidence-based Plan and Policy)

ซึ่งหมายถึง การจัดทำแผนและนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล รัฐบาลชุดปัจจุบันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

(Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอีก 10-15 ปีข้างหน้าใน 4 มิติ คือ

  1. มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)
  2. มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) 
  3. มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
  4. มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของทุกจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาลจึงขอให้ทุกจังหวัดทำการทบทวน

การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้

ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้

รัฐบาลยังต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งจะนำ

ไปสู่การสนับสนุนและบูรณาการแผนงาน/โครงการตามความต้องการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป ในเบื้อง

ต้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด จำนวน

26 ตัวชี้วัด สำหรับให้จังหวัดได้ใช้ในการประเมินสถานการณ์ของจังหวัด และใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 

ประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย

มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ขนาดเศรษฐกิจ 102,491 84,137 ล้านบาท
การเติบโตของเศรษฐกิจ 3.1 4.8 ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 128,245 44,800 บาทต่อปี
*อัตราเงินเฟ้อ 3.0 1.8  ร้อยละ
ผลิตภาพแรงงาน 90,796 14,306  บาทต่อคน
*อัตราการว่างงาน 0.66 0.38 ร้อยละ
มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
*สัดส่วนคนจน 13.15 7.39  ร้อยละ
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 23.26 5.48  ร้อยละ
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.1 9.5  ปี
ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 50.00 35.75 ร้อยละ
สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (HA) 25.99 27.27 ร้อยละ
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 36.93 46.05 ร้อยละ
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดัน 39.86 48.13 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 3.71 2.00 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี 4.19 2.68 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ 75.67 72.35 ร้อยละ

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

80.60 79.40 ร้อยละ
*อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ 6.8 8.9 อัตราทารกตาย/เกิดมีชีพพันคน 
มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
*การใช้จ่ายเงินฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 269,688,442 1,064,042,244 บาท
*ปริมาณขยะ 167,276 380,010 ตันต่อปี
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 2.26 11.93  %เปลี่ยนแปลงปี 47 - 51
ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 45.10 57.4600  ร้อยละ
มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
การเข้าถึงน้ำประปา 20.41  11.72 ร้อยละ
การเข้าถึงไฟฟ้า 99.20  99.22  ร้อยละ
อัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชากร 23.40  21.42  ร้อยละ
*สัดส่วนคดียาเสพติด 338.6  369.58  ต่อประชากรแสนคน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977