นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
Privacy Policy of Ubonratchathani Provincial Statistical Office
จัดทำเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)  ชื่อ (Name) ที่ออยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sing Up) เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex)  อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรคิว (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเกิดประโยชน์ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรืดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี        ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบาลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

2. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีด้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้จ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีทราบในหน้าเว็บ http://ubon.nso.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือข้อมูลที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้      “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี      เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานียินดีที่จะตอบ      ข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
Tel. 0-4534-4596 Fax. 0-4534-4597 Hotline 38975, 38976, 38977
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977