การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

| พิมพ์ |

เป็นการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นการพัฒนาสถิติใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธ อำนาจเจริญ) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ได้เป็น แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี

default blue_news

การดำเนินงาน

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


default blue_news เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 


04 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ จากชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี