การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี (ทั้ง 3 ด้าน) ครั้งที่  1/2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี