การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี