แนะนำเอกสารและรายงานเชิงสถิติ


 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสภาพการอยู่อาศัยของประชากรทุกคนตามที่อยู่จริงทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นการทำสำมะโนประชากรและเคหะ จึงเป็นเสมือนการฉายภาพนิ่งของประชากรและเคหะของประเทศไทยในขณะเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนและลักษณะต่างๆ ของประชากรที่อยู่จริงในประเทศไทย ณ วันสำมะโน (1 กันยายน 2553) เนื่องจากปริมาณงานทั้งประเทศมีจำนวนมาก การประมวลผลข้อมูลรายละเอียดไม่อาจแล้วเสร็จในเวลาอันสั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความต้องการใช้ข้อมูลอย่างรีบด่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย จึงได้จัดทำรายงานผลเบื้องต้น จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเสนอผลที่สำคัญในภาพรวมของประชากรและที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด ภาค และเขตการปกครอง ต่อมาได้จัดทำรายงานผลล่วงหน้า โดยเลือกครัวเรือนตัวอย่าง 1% มาทำการประมวลผลก่อน เพื่อเสนอจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของประชากรและลักษณะของที่อยู่อาศัย ซึ่งเสนอผลในระดับภาคและระดับประเทศ รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์รายจังหวัด โดยประมวลผลข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และตัวชี้วัดทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนลักษณะของที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดตามเขตการปกครอง หลังจากรายงานผลรายจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอรายงานผลรายภาค และฉบับทั่วราชอาณาจักรต่อไป สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนสื่อมวลชน ดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ ที่นี้

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977