แนะนำเอกสารและรายงานเชิงสถิติ

| พิมพ์ |

 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสภาพการอยู่อาศัยของประชากรทุกคนตามที่อยู่จริงทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นการทำสำมะโนประชากรและเคหะ จึงเป็นเสมือนการฉายภาพนิ่งของประชากรและเคหะของประเทศไทยในขณะเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนและลักษณะต่างๆ ของประชากรที่อยู่จริงในประเทศไทย ณ วันสำมะโน (1 กันยายน 2553) เนื่องจากปริมาณงานทั้งประเทศมีจำนวนมาก การประมวลผลข้อมูลรายละเอียดไม่อาจแล้วเสร็จในเวลาอันสั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความต้องการใช้ข้อมูลอย่างรีบด่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย จึงได้จัดทำรายงานผลเบื้องต้น จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเสนอผลที่สำคัญในภาพรวมของประชากรและที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด ภาค และเขตการปกครอง ต่อมาได้จัดทำรายงานผลล่วงหน้า โดยเลือกครัวเรือนตัวอย่าง 1% มาทำการประมวลผลก่อน เพื่อเสนอจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของประชากรและลักษณะของที่อยู่อาศัย ซึ่งเสนอผลในระดับภาคและระดับประเทศ รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์รายจังหวัด โดยประมวลผลข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และตัวชี้วัดทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนลักษณะของที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดตามเขตการปกครอง หลังจากรายงานผลรายจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอรายงานผลรายภาค และฉบับทั่วราชอาณาจักรต่อไป สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนสื่อมวลชน ดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ ที่นี้