สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

sarn1-2-571จากนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน แต่ละเสาหลักมีเป้าหมายดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้น ให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ และให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งการดำเนินงานของทั้งสามเสาหลักต้องการข้อมูลสถิติสารสนเทศที่หลากหลายสำหรับสนับสนุนการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการดำเนินงานทั้งสิ้น


sarn1-2-573นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักด้านสถิติและสารสนเทศของประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่ม ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะในกระบวนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับประเด็นนโยบาย มีข้อมูลครบถ้วนและทันสมัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้นำเครื่องแท็บเล็ต มาใช้ในการเก็บข้อมูลแทนการใช้แบบสอบถามกระดาษ ซึ่งได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพอใจ นอกจากจะลดภาระของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ยังสามารถควบคุมคุณภาพข้อมูล ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประหยัดงบประมาณในการพิมพ์และการขนส่งแบบสอบถาม และลดเวลาในการประมวลผล ทำให้เสนอผลได้เร็วขึ้น สามารถนำข้อมูล ไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายได้ทันเหตุการณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงกำหนดแผนการใช้แท็บเล็ตในการเก็บข้อมูลในทุกโครงการสำรวจสำมะโนของสำนักงานฯ

sarn1-2-570sarn1-2-572

ในปี 2557 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังคงเดินหน้าผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานไว้บริการผู้ใช้ทุกภาคส่วน เช่น สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สำรวจแรงงานนอกระบบ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร สำรวจการใช้เวลาของประชากร สำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับนำมาปรับปรุง/พัฒนา แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหน่วยงานภาครัฐสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม เป็นต้น ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ นั่นคือ ผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกำหนดนโยบายได้อย่างแท้จริง

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977