"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย" งานใหญ่ของ สสช.

 หากพูดถึง "สถิติ" หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่น่าสนใจ มีแต่ตัวเลขน่าเบื่อ น่าปวดหัว แต่แท้ที่จริงแล้ว "สถิติ" เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง และที่สำคัญ "สถิติ" สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เพื่อการวางแผน การพัฒนา รวมทั้งเป็นข้อมูลฐานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้


แม้ประเทศไทยจะมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมากว่า 1 ศตวรรษแล้ว โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางผลิตสถิติของประเทศ และยังมีหน่วยงานอื่นจำนวนไม่น้อยที่ผลิตข้อมูลสถิติเช่นเดียวกัน ซึ่งผลิตข้อมูลสถิติจากระบบรายงานหรือระบบทะเบียนตามภารกิจของหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ การผลิตสถิติในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนามาโดยตลอด แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ บุคลากรและงบประมาณที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งปัญหาด้านมาตรฐานและคุณภาพของสถิติที่ผลิต
Bstatplanระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบในการผลิตข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ดังนั้น สสช จะเริ่มดำเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตฯ สู่การปฏิบัติ เน้นกระบวนการหารือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลไกคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถิติของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำสถิติ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศในการตัดสินใจต่อไป 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977