การใช้พลังงาน ปี 56 แก๊สโซฮอล์พุ่งสูงสุด

 นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประมวลข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน ปี 2556 ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2556 โดยมีจำนวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน

en g1

ผลการสำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 19,061 บาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,084 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 70.9) ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า (ร้อยละ 27.1) และ ถ่านไม้และฟืน (ร้อยละ 2.0) เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปี 2555 และ 2556 พบว่า แก๊สโฮอล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 132.8 (จาก 262 เป็น 610 บาท) เนื่องจากมีการรณรงค์ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ รองลงมาคือไฟ้ฟ้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.2 (จาก 527 เป็น 565 บาท) และก๊าซใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.9 (จาก 68 เป็น 72 บาท) สำหรับน้ำมันเบนซิน พบว่า มีค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 56.2 (จาก 582 เปน 255 บาท) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91
en g2สำหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมของครัวเรือนในภาคต่าง ๆ ในปี 2556 พบว่า ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 3,271 บาท รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 2,392 บาท ภาคกลาง 2,238 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,644 บาท และภาคเหนือ 1,558 บาท ตามลำดับ สำหรับครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายถ่านไม้และฟืน มากกว่าภาคอื่น 
en g3สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977