ผลสำรวจสขุภาพจิตคนไทย เดือน ก.พ. 57

 นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำการสำรวจสุขภาพจิตของประชากรไทยในเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาวะสุขภาพจิตของประชากรไทยในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสุขของคนไทย สำหรับนำไปใช้กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาประชากรไทยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ผลการสำรวจ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตเท่ากับ 33.16 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือเฉลี่ยเท่ากับคนทั่วไป (27.01 – 34.00) มีสุขภาพจิตค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีถึงดีมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย (จาก 33.35 เป็น 33.16)

mental01กลุ่มอาชีพสุขภาพจิตดีทีสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนี้

  1. กลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ด้านสุขภาพ ด้านการสอน ด้านธุรกิจและการบริหาร ด้าน ICT ด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม 35.45
  2. กลุ่มอาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส 35.18
  3. กลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 34.54
เมื่อพิจารณาตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พบว่า
  • ชายมีสุขภาพจิตดีกว่าหญิงเล็กน้อย (ชาย 33.48 หญิง 32.92)
  • ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้อยู่นอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ในเขตเทศบาล 33.37 นอกเขตเทศบาล 32.98)
  • รายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีสุขภาพจิตเฉลี่ยดีที่สุด 34.15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.21 ภาคใต้ 33.19 ภาคเหนือ 33.04 และภาคกลาง 32.69
mental02สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977