จัดระเบียบสังคม 9 สถานที่ที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแล

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ขณะเดียวกันธุรกิจสถานบริการ แหล่งบันเทิงรวมถึงแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ก็มีการแพร่ขยายอยางรวดเร็ว ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ การพนัน ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชน ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการ จัดระเบียบสังคมมาโดยตลอดและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกลาว เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่และคนในสังคมอยู่รวมกันอย่างสงบสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดมาตรการการจัดระเบียบสังคมให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป


socialsum57ผลการสำรวจพบว่า แหล่ง/สถานที่ที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแลแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สถานบันเทิง/สถานบริการ (ร้อยละ 54.6) ร้านเกมส์ – อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 45.7) แหล่งอบายมุข เช่น สถานที่รับซื้อหวยใต้ดิน/รับพนันบอล ร้านคาแอบแฝง ฯลฯ (ร้อยละ 42.3) ชุมชนแออัด (ร้อยละ 41.5) และสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ (ร้อยละ 27.8) โดยทุกภาคเห็นวาสถานบันเทิง/สถานบริการเป็นแหล่ง/สถานที่ อันดับแรกที่รัฐบาลควรเข้าไปดูแล/แก้ไข ขณะที่กรุงเทพมหานคร เห็นว่าแหล่งอบายมุข เช่น สถานที่รับซื้อหวยใต้ดิน/รับพนันบอล ร้านค้าแอบแฝง ฯลฯ เป็นอันดับแรกที่ควรแก้ไข

สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977