ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ นำโดย  ท่านศิวะ แสงมณี เข้าพบท่านเสริม ไชยณรงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร่วมทั้งหารือยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  เข้าร่วมด้วย

290757 4 290757 2

290757 3  290757 1