ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว

       ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่   ๖ – ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๗   นั้น  

      บัดนี้  การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC   ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาทำการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กำหนดวันสอบสัมภาษณ์     ในวันที่   ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  และทางเว็บไซต์ที่ http://ubon.nso.go.th  โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC – MOC – DOC – POC อย่างมีมาตรฐาน

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977