การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้านที่อยู่อาศัย

     ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่าธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐและเป้นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ จึงได้แจ้งชื่อผู้ประสานงานและจะให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะ ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการด้านที่อยู่อาศัย
 
     จังหวัดอุบลราชธานีให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรับทราบ หากมีการรับคำร้องหรือดำเนินการตามนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ให้รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงะรรมจังหวัดทราบทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977