ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

| พิมพ์ |

 ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ระดับ ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี