แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)

stat-plan-2

 

"เน้นให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน"


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเสนอ ดังนี้

สาระสำคัญของร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูล สถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการ พัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญ “ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสถิติของ ประเทศเพอื่ การวางแผนและตดิ ตามผลการพฒั นาระดบั ประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย เชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานสำหรับดัชนีและตัวชี้วัด นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูล การบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและการเชื่อมโยงสถิติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของ หนว่ยงานจากการสำรวจ และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสถติ ระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถิติพื้นที่สู่สถิติรายการสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้ มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดทำมาตรฐาน สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติและการพัฒนา คุณภาพสถิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการ เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการนำเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพลิเคชัน การใหบ้ รกิ ารสถติ ทิ สี่ ามารถตอบสนองความตอ้ งการของผู้ใช้ทุกกลุ่มและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หน่วยสถิติ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ บคุลากรที่ปฏิตงานด้านสถิติ ส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เน้นให้ความสำคัญกับ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน โดย แสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่าง กว้างขวาง และเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ รวมทั้งการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ เช่น เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้การ ดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977