ชุดข้อมูลกลาง (งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2)

Image 2

ที่มาของการดำเนินการ
         1. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564     
         2. (ร่าง) รัฐธรรมนูญ 2559 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (2) "ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน" 
         3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  (ลิงค์อ่านเพิ่มเติม)  (ลิงค์สำเนาหนังสือข้อสั่งการฯ) 
         4. การประชุมคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน ครั้งที่ 63 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 กล่าวว่า  การเป็น"ศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และบริการประชาชน" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการมี "ศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดที่ทันสมัย"
ผลการดำเนินการที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
                เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
               1. การวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ สสช. มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติได้ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานจึงทำให้ระบบสถิติของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สสช.ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดำเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสำคัญจำเป็นในการขับเคลื่อนของประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน)
               2. การบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น (Official Statistics) โดยบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นทั้งในส่วนที่ สสช. ผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดเป็นข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)
               3. การให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Open data)  เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจำกัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
               4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) อาทิ ศึกษาแนวทางการดำเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติที่ สสช. ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Gov Channel และจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ นโยบายค่าตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Medical Hub 
              5. การดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ สำรวจความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านข้อมูล สารสนเทศและเทคนิค (ระบบสารสนเทศต่างๆ) จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นำเข้าข้อมูลในระบบ และนำเสนอข้อมูล บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับนานาชาติ (ลิงค์)
การดำเนินการ
              ในการดำเนินงานตามภารกิจและข้อสั่งการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุม “คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)"  เพื่อกำหนดนโยบาย กลไก และแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564)  เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี  ด.ร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม MDES   และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จัดประขุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ" โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1

 ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

จำนวน 4 เรื่อง ได้แแก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ 

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้  icon click  ที่ ICON ของแต่ละรายการ ***

รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map
ผังสถิติ
ทางการ
ข้อมูล
สถิติทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะการณ์
Info
graphic
1.1rice mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 rice2-60
1.2tour mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 Tour2-60
1.3old mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 older2-60
1.4dregs mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 Garbage2-60 


ดาวน์โหลด Mind map และข้อมูลสถิติทางการ

(ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ) จำแนกเป็นรายตัวชี้้วัด  ดังนี้

1.1rice  
icon click                                        icon click

  
       icon click                                        icon click          

 

Image 2

ที่มาของการดำเนินการ
         1. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564     
         2. (ร่าง) รัฐธรรมนูญ 2559 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (2) "ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน" 
         3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  (ลิงค์อ่านเพิ่มเติม)  (ลิงค์สำเนาหนังสือข้อสั่งการฯ) 
         4. การประชุมคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน ครั้งที่ 63 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 กล่าวว่า  การเป็น"ศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และบริการประชาชน" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการมี "ศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดที่ทันสมัย"
ผลการดำเนินการที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
                เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
               1. การวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ สสช. มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติได้ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานจึงทำให้ระบบสถิติของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สสช.ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดำเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสำคัญจำเป็นในการขับเคลื่อนของประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน)
               2. การบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น (Official Statistics) โดยบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นทั้งในส่วนที่ สสช. ผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดเป็นข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)
               3. การให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Open data)  เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจำกัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
               4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) อาทิ ศึกษาแนวทางการดำเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติที่ สสช. ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Gov Channel และจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ นโยบายค่าตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Medical Hub 
              5. การดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ สำรวจความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านข้อมูล สารสนเทศและเทคนิค (ระบบสารสนเทศต่างๆ) จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นำเข้าข้อมูลในระบบ และนำเสนอข้อมูล บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับนานาชาติ (ลิงค์)
การดำเนินการ
              ในการดำเนินงานตามภารกิจและข้อสั่งการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุม “คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)"  เพื่อกำหนดนโยบาย กลไก และแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564)  เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี  ด.ร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม MDES   และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จัดประขุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ" โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977