Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว")

| พิมพ์ |

 

Mind map (ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว")

mildmap rice2-60new

 ดาวน์โหลดข้อมูลสถิติ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว")   download-155424 640
*** หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติทางการ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***  

VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร 


VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน


VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร


VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า


VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)


VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด