Mind map และข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง "ขยะ")

| พิมพ์ |

 

Mind map (ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง "ขยะ")

mildmap garbage2-60

 
ดาวน์โหลดข้อมูลสถิติ (ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง "ขยะ")  download-155424 640 

*** หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติทางการ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด    ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด *** 

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ 


VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ
 


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ