ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านสังคม เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเพติด"

| พิมพ์ |

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 

เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  icon click

  poison 1

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 

เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"  icon click

 

VC 1 : การจัดการแรงงานในพื้นที่ 

 VC 2 : การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

VC 3 : ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

VC 4 : การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว