ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การค้าชายแดน"

| พิมพ์ |

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การค้าชายแดน"  icon click

business 1

 

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การค้าชายแดน"  icon click

VC1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

VC2. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

VC3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

VC4. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

VC5.  พัฒนาการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ให้บริการธุรกิจการค้า

VC6. พัฒนาด้านการตลาดและการบริการ