ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

| พิมพ์ |

 

ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"  icon click

  tour 1

  

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"  icon click

VC 1 : วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 

VC 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

VC 3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร 

VC 4 : พัฒนา แหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว

VC5 : พัฒนา ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 

VC6 : พัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์