ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"

| พิมพ์ |


ผังข้อมูล (Mind Map) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ

เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"  icon click

rice 1  


ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

เรื่อง "เกษตรอินทรีย์(ข้าว)"  icon click

VC1 : การวิจัยพัฒนา (R&D) - การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

VC3 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

VC4 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics) 

VC5 : การพัฒนา ระบบการตลาด