ผังข้อมูล (mind map) และข้อมูลสถิติแต่ละรายการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"

| พิมพ์ |

 
ผังข้อมูล (Mind Map)  ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"  icon click

 forest 1

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลสถิติ   ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่า"   icon click

VC 1 : แก้ไขปัญหา

VC 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ 

VC 3 : คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู