สำนักงานสถิติ เดินหน้า “สำมะโนอุตสาหกรรม”

  IMG 4425

IMG 4415  IMG 4419

      สำนักงานสถิติจังหวัดแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” ส่งคุณมาดีลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศให้เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม นี้

     นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เหตุผลในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาคการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมขึ้น
     สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง" เข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี และสินทรัพย์ถาวร จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี
     “สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารและควบคุม การดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและขอให้ท่านผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่โยงใยเรื่องภาษีแน่นอน และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ กล่าว

so60

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977